Vítejte PDF Tisk Email

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Naše škola je úplnou základní školou. Ve školním roce 2014/2015 vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Společně na Horymírce“ ve všech ročnících. Od 2.stupně nabízíme žákům také výuku ve skupinách se zaměřením na informatiku a výpočetní techniku. Naše škola je částečně bezbariérová a je možné abychom vzdělávali i žáky s tělesným postižením.
O škole
Základní škola Horymírova 100 v Ostravě - Zábřehu je úplnou základní školou. Žáci jsou vyučování v devíti  ročnících základního vzdělávání. V každém ročníku jsou dvě  paralelní třídy.
Škola zahájila činnost k  1.9. 1988. Součástí komplexu školy je také školní družina, školní klub  a školní jídelna. Od 1.1.2003 je součástí školy i mateřská školka a školní jídelna MŠ na ulici Rezkova 14.
Základní škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100 je typickou sídlištní pavilónovou školou zkolaudovanou v roce 1988. Škola se nachází na sídlišti Pískové doly v obvodu Ostrava - Jih v lokalitě Starý Zábřeh. Škola je snadno dostupná pro rodiče dovážející své mladší děti ráno autem a to dobrým příjezdem k objektu školní družiny z ulice Horymírovy. Žáci, kteří dojíždějí městskou hromadnou dopravou se dostanou ke škole velmi snadno jak  autobusovými spoji ( autobusy č.36, 57, 48) tak i tramvají ( č.2, č.7).
Oplocený prostor před školou mimo hlavní komunikaci zaručuje přicházejícím žákům bezpečí při příchodu do školy.
Škola je bezbariérová a pro žáky pohybující se na invalidním vozíku je vytvořen vstup z boční stran objektu kde je umístěna nájezdová plošina. Bezbariérový přístup je dále zajištěn v prostorách školy pojízdnou schodištní plošinou a nájezdovými rampami.  
Ve škole pracuje plně kvalifikovaný výchovný poradce a koordinátor prevence.
Ke své činnosti využívá škola čtyři pavilony hlavní budovy a budovu vedlejší, kde probíhá činnost školní družiny a školního klubu. V dalším pavilonu, propojeném s hlavní budovou, je školní jídelna základní školy. Škola má celkem 30 učeben. Z toho se využívá 18 učeben jako kmenové učebny jednotlivých tříd a 12 učeben slouží jako učebny odborné.  V objektu školní družiny jsou herny a keramická dílna.
Z odborných učeben jsou dvě učebny počítačové, dvě učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, další odborné učebny slouží k výuce, zeměpisu a hudební výchovy. Dvě učebny jsou vybaveny pro výuku jazyků. Dalšími odbornými moderně vybavenými učebnami je environmentální učebna využívaná k výuce přírodopisu a přírodovědy a odborná učebna pro výuku chemie a fyziky vybavená interaktivní tabulí. Některých  učebnách jsou instalovány dataprojektory.
K výuce společenskovědních předmětů a kooperativním činnostem se využívá učebna vybavená kulatými diskusními stoly.  Na 1.stupni je  učebna upravená jako čítárna a  relaxační centrum. K výuce slouží žákovská kuchyňka a školní dílny. V provozu je žákovská knihovna.
Vybavení školy se stále modernizuje a postupně se dostalo na velmi dobrou úroveň. Běžné kmenové učebny jsou vybaveny výškově stavitelným nábytkem nebo lavicemi s možností přizpůsobení potřebám žáků. Stále se modernizuje vybavení učeben nábytkem a potřebnou technikou.
Škola je propojena počítačovou sítí zajišťující dostupnost výukových  programů ve všech odborných učebnách.
Prostření školy je barevně laděno a doplňováno výzdobou na jejíž přípravě se podílí žáci a učitelé školy. Díky keramické dílně, které je v objektu školní družiny, je výzdoba doplňována keramickými výrobky. Keramická dílna je vybavena hrnčířským kruhem a vypalovací pecí a slouží rovněž pro výuku části pracovních nebo výtvarných činností.
Sportovní zázemí školy tvoří tělovýchovný pavilon se dvěma tělocvičnami, posilovnou, umývárnami, šatnami a posilovnou. U objektu je rozsáhlé školní hřiště.
Stravování žáků a zaměstnanců školy zajišťuje Školní jídelna při Základní škole Horymírova 100, Ostrava – Zábřeh. Školní kuchyně a jídelna je vybavena v souladu s platnými hygienickými předpisy a poskytuje možnost zdravého stravování. Do prostor školní jídelny se vstupuje přímo z budovy školy.  Školní jídelna nabízí žákům i svačinky. V rámci programu "Školní mléko" je v přízemí školy umístěn automat umožňující žákům odběr mléka nebo jogurtů na čipové karty a automaty umožňující zakoupení nápojů a oplatků. Pro žáky 1. stupně je realizován odběr ovoce v rámci programu "Ovoce do škol".